โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจราจรเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2559

พิมพ์

       องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร ได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจราจรเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2559 ในระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการจราจรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท่องถนนอันเป็นสาเหตุให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน พร้อมทั้งเป็นการรณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติให้ถูกกฎระเบียบตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป