คู่มือบริการประชาชน อบต.บางขุนไทร

Attachments:
Download this file (การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย.doc)การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย.doc[ ]64 Kb
Download this file (การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอน.doc)การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอน.doc[ ]83 Kb
Download this file (การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด.doc)การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด.doc[ ]95 Kb
Download this file (การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร.doc)การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร.doc[ ]92 Kb
Download this file (การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ.doc)การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ.doc[ ]87 Kb
Download this file (การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.doc)การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.doc[ ]101 Kb
Download this file (การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์.doc)การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์.doc[ ]87 Kb
Download this file (การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21.doc)การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21.doc[ ]119 Kb
Download this file (การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ.doc)การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ.doc[ ]100 Kb
Download this file (การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21.doc)การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21.doc[ ]120 Kb
Download this file (การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22.doc)การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22.doc[ ]97 Kb
Download this file (การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร.doc)การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร.doc[ ]98 Kb
Download this file (การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33.doc)การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33.doc[ ]90 Kb
Download this file (การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน.doc)การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน.doc[ ]83 Kb
Download this file (การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร.doc)การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร.doc[ ]87 Kb
Download this file (การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด.doc)การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด.doc[ ]93 Kb
Download this file (การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร.doc)การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร.doc[ ]92 Kb
Download this file (การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางส.doc)การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางส.doc[ ]86 Kb
Download this file (การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย.doc)การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย.doc[ ]101 Kb
Download this file (การจดทะเบียนพาณิชย์ ( เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ).doc)การจดทะเบียนพาณิชย์ ( เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ).doc[ ]102 Kb
Download this file (การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.doc)การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.doc[ ]101 Kb
Download this file (การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบ.doc)การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบ.doc[ ]105 Kb
Download this file (การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์.doc)การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์.doc[ ]97 Kb
Download this file (การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน).doc)การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน).doc[ ]97 Kb
Download this file (การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน.doc)การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน.doc[ ]96 Kb
Download this file (การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) .doc)การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) .doc[ ]92 Kb
Download this file (การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์.doc)การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์.doc[ ]102 Kb
Download this file (การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน).doc)การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน).doc[ ]93 Kb
Download this file (การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร2549.doc)การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร2549.doc[ ]59 Kb
Download this file (การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการ.doc)การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการ.doc[ ]92 Kb
Download this file (การรับชำระภาษีป้าย.doc)การรับชำระภาษีป้าย.doc[ ]85 Kb
Download this file (การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.doc)การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.doc[ ]82 Kb
Download this file (การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ.doc)การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ.doc[ ]81 Kb
Download this file (การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพ.doc)การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพ.doc[ ]83 Kb
Download this file (การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้้ำมันระยะ.doc)การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้้ำมันระยะ.doc[ ]104 Kb
Download this file (การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้้ำมันระยะที่.doc)การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้้ำมันระยะที่.doc[ ]82 Kb
Download this file (การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน.doc)การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน.doc[ ]62 Kb
Download this file (การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานี.doc)การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานี.doc[ ]114 Kb
Download this file (การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน.doc)การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน.doc[ ]89 Kb
Download this file (การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.doc)การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.doc[ ]120 Kb
Download this file (การแจ้งขุดดิน.doc)การแจ้งขุดดิน.doc[ ]93 Kb
Download this file (การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.doc)การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.doc[ ]122 Kb
Download this file (การแจ้งถมดิน.doc)การแจ้งถมดิน.doc[ ]93 Kb
Download this file (การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.doc)การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.doc[ ]94 Kb
Download this file (การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.doc)การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.doc[ ]98 Kb
Download this file (การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน.doc)การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน.doc[ ]93 Kb
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241